Một số hình ảnh hoạt động của các bé Khối Chồi trong tháng 12/ 2019


86