Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12


86